Betingelser

Her har du mulighed for at læse vores generelle forretningsbetingelser.


Generelt


1.1 Abonnement:

Det forudsættes, at kunden er myndig for at tegne abonnement hos A/S ScanNet.

Abonnementer forud faktureres halvårligt og kan til enhver tid opsiges skriftligt (pr. brev eller via Mit ScanNet) med en måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode, hvorefter A/S ScanNet fremsender en bekræftelse. Abonnementet løber fra aftalens tegning og 6 måneder frem og forlænges derefter automatisk hver 6. måned til en ny abonnementsperiode.

Fejlbestilte abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt.

Ønsker A/S ScanNet at opsige et abonnement, kan dette ske med 30 dages skriftlig varsel.

Ved brud på forretningsbetingelserne kan A/S ScanNet uden varsel opsige og lukke et abonnement. Ønsker A/S ScanNet at opsige et abonnement uden forudgående brud på forretningsbetingelserne, vil restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden.

Gene af andre abonnenter og overtrædelse af forretningsbetingelser vil blive betragtet som misbrug af A/S ScanNets ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af et abonnement. A/S ScanNet er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.

Webhoteller kan til enhver tid ændres til et større eller mindre abonnement uden gebyr for op-/ nedgradering medmindre andet er aftalt.

Det påhviler kunden selv at holde A/S ScanNet løbende informeret om bopæl samt yderligere kontaktinformation til brug ved fakturering, opdatering eller generel henvendelse.

1.2 Diskplads & Trafik:

Hensigten med A/S ScanNets webhoteller er ikke at fungere som en ekstern harddisk eller FTP-arkiv for lagring af data filer som zip, mp3, mpeg, avi, jpg og lign. men som en fremvisnings-/ butiksplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download.

Det er ikke tilladt at lave dedikeret bannerhosting eller at benytte et webhotel som ekstern lager eller maskinkraft for eksternt hostede websites.

A/S ScanNet tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller kontroversielt materiale som absolut ikke må forefindes på A/S ScanNets webservere. A/S ScanNet er altid suveræne i definitionen af begrebet "kontroversielt materiale".

Hos A/S ScanNet er der normalt fri trafik, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra A/S ScanNets webhotel.

1.3 Mail & Exchange:

Mail-/Exchange abonnementer er underlagt de normale forretningsregler mht. abonnement. Dvs. lagring af data, abonnementets løbetid/opsigelse samt ansvar m.m.

Det er ikke tilladt at benytte mail-/Exchange abonnementer til udsendelse af SPAM. Ethvert brud på denne regel vil medføre øjeblikkelig lukning af abonnement samt tilhørende services. A/S ScanNet kan efterfølgende kræve erstatning svarende til de udgifter A/S ScanNet måtte pådrage sig af evt. følgeskade eller sagsanlæg.

Ethvert abonnement med adgang til A/S ScanNet mailservice er underlagt regel ang. SPAM.

Exchange abonnement v. A/S ScanNet medfører erhvervelse af Microsoft Outlook 2003 licens. Denne licens er eksklusivt betinget af Exhange-abonnement hos A/S ScanNet og må ikke benyttes i andre sammenhænge. Ved ophør af Exchange abonnement hos A/S ScanNet, forpligter kunden sig til at afinstallere fremsendt/downloadet Outlook 2003 klient fra A/S ScanNet.

1.4 Scripts & Programmer:

Ved webhoteller med egen CGI, ASP, PHP eller .NET adgang vil A/S ScanNet løbende vurdere funktionen af scripts/programmer, som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan A/S ScanNet til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog normalt foregå i samråd med ophavsmanden.

1.5 Ansvar:

Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det på A/S ScanNets servere lagrede materiale følger den danske lovgivning samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet.

A/S ScanNet fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, force majeure eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos A/S ScanNet.

1.6 Ændring af forretningsbetingelser:

ScanNet forbeholder sig ret til løbende at ændre de gældende forretningsbetingelser. Ændringer i forretningsbetingelserne vil blive offentliggjort på ScanNets hjemmeside. ScanNet er berettiget til at vurdere hvorvidt Kunden benytter ScanNets produkter efter hensigten. Såfremt Kunden overbelaster Kundens løsning i en sådan grad, at det påvirker ScanNets platform uhensigtsmæssigt, er ScanNet berettiget til at kontakte Kunden, med henblik på at justere Kundens forbrug eller tilbyde Kunden en alternativ løsning. Såfremt Kunden ikke ønsker at justere forbruget eller acceptere en alternativ løsning, er ScanNet berettiget til at opsige Kundens løsning med en måneds varsel fra d. 1. i en måned. I tilfælde hvor Kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes af ScanNets opsigelse grundet ovenstående omstændigheder, er Kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

1.7 Fortrydelsesret:

Kunden har 14 dages fortrydelsesret i forbindelse med online-bestilinger, medmindre kunden bestiller et domæne. Ved domænebestillinger bliver kundens bestilling individuelt tilpasset og ved at acceptere en domænebestilling, er kunden indforstået med, at ScanNet påbegynder registreringsprocessen straks i forlængelse heraf og kundens eventuelle fortrydelsesret bortfalder.

1.8 Reklamation:

Kunden har 24 måneders reklamationsret på købte firewalls. Reklamationsretten betyder at kunden enten kan få firewallen repareret, ombyttet, få pengene tilbage eller få afslag i prisen, såfremt reklamationen er berettiget.

1.9 Rykkerskrivelser:

Såfremt kunden overskrider A/S ScanNets betalingsfrist, er A/S ScanNet berettiget til, at sende 1. rykker 10 dage efter betalingsfristen og 2. rykker 20 dage efter betalingsfristen. Hvis betalingen stadig ikke er A/S ScanNet i hænde efter 30 dage fra betalingsfristen, er A/S ScanNet berettiget til at suspendere produktet, samtidig med at kravet videresendes til inkassoinddrivelse. Ved alle betalingsforsinkelser er A/S ScanNet berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerbreve. Kunden får ikke refusion for perioder med suspendering, hvis disse skyldes kundens manglende betaling.

Særlige betingelser vedr. køb af domæne

2.1 Domæneregistrering - .dk:

Ved domænebestilling erklærer registranten, at domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning.

A/S ScanNet foretager bestilling af domæner umiddelbart efter registreret indbetaling. Domæner vil blive bestilt hurtigst muligt hos DK Hostmaster A/S - typisk samme dag, som betalingen har fundet sted.

Hvis ikke andet er angivet i bestillingen, bliver domænet ved registrering peget mod A/S ScanNets to egne navneservere (ns.scannet2.dk og ns2.scannet2.dk).

Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke A/S ScanNet allerede har afgivet bestilling til DK-hostmaster. Dette er ikke gældende, hvis A/S ScanNet har foretaget fejlen - her vil registreringsgebyret udlignes med køb af det korrekte domæne.

I øvrigt erklærer domæneregistrant sig indforstået med gældende regler for .dk registrering iflg. DIFO's regelsæt. Se evt. www.difo.dk

2.2 Årligt gebyr - .dk:

Til dækning af DK Hostmasters omkostninger betaler registranten en årsafgift på kr. 50,- (40,- ekskl. moms), der opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret hos A/S ScanNet.

Registranten har pligt til senest 3 måneder efter registrering at meddele DK Hostmaster A/S, hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via Nets eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster A/S. Betalt årsafgift giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger.

Første årsafgift er betalt forud gennem registreringsgebyret til A/S ScanNet.

Der henvises i øvrigt til DIFO's gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk

Manglende betaling af årsgebyr medfører sletning af domænenavn.

2.3 Domæneregistrering - .com .net .org .biz .info .as .nu .eu:

A/S ScanNet registrerer følgende ikke danske domæner: .com .net .org .biz .info .as .nu .eu .se.

Ved domænebestilling erklærer registranten sig indforstået med, at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning.

A/S ScanNet foretager bestilling af domæner umiddelbart efter registreret indbetaling. Domæner vil blive bestilt hurtigst muligt hos A/S ScanNets int. leverandør - typisk samme dag som betalingen har fundet sted.

Hvis ikke andet er angivet i bestillingen, bliver domænet ved registrering peget mod A/S ScanNets to egne navneservere (ns.scannet2.dk og ns2.scannet2.dk).

Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke A/S ScanNet allerede har afgivet bestilling til int. leverandør. Dette er ikke gældende, hvis A/S ScanNet har foretaget fejlen - her vil registreringsgebyret udlignes med køb af det korrekte domæne.

I øvrigt er registranten underlagt gældende int. regler ifølge ICANN samt underliggende registreringsinstanser, Benefits and Responsibilities og Registrant Educational Materials ved registrering af domæner. Årligt opretholdelsesgebyr betales gennem A/S ScanNet.
Ved registreringen af se-domæner er man yderligere underlagt specielle regler der kan findes her: iis.se

Manglende betaling af årsgebyr medfører sletning af domænenavn.

2.4 Særligt for Æ, Ø og Å domæner:

A/S ScanNet registrerer .dk, .com, .net og .org domæner indeholdende æ,ø og å samt andre specialtegn under gældende regler fra DK Hostmaster, ICANN og Verisign, samt underliggende registreringsinstanser. Disse domæner kan ikke idriftsættes fuldt ud endnu, og A/S ScanNet kan ikke garantere en dato for fuld idriftsætning.

Se mere info om Æ, Ø og Å for .DK domæner her
Se mere info om Æ, Ø og Å for .COM . NET & .ORG domæner her

2.5 Betingelser for tredjepartsleverandører:

For domæner, som udbydes af Ascio, er det udtrykkeligt aftalt, at Kunden giver tilladelse til, at A/S ScanNet skal fungere som administrator for Kundens domæner med det formål at administrere forholdene omkring domænet og indhente alle nødvendige godkendelser, samt gennemføre de handlinger som er påkrævet ifølge politikker fastsat af ICANN, domæneregistratorer eller tredjeparter, herunder men ikke begrænset til gældende transfer-politikker.

DK-Hostmaster generelle vilkår
IIS' terms and conditions
EURids terms and conditions
Key-Systems terms and condition
Key-Systems registration agreement

Særlige betingelser vedr. ShopSystem og Betalingsmodul

Enhver anvendelse af A/S ScanNet Shopsystem eller A/S ScanNet Betalingsmodul sker på de til enhver tid gældende vilkår i henhold til de generelle forretningsbetingelser, som abonnenten har accepteret ved tegning af abonnementsaftale med A/S ScanNet.

3.1 Ansvar & Drift:

A/S ScanNet er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om A/S ScanNet har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om A/S ScanNet kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

A/S ScanNet er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lovforskrifter myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder, selv om A/S ScanNet er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af A/S ScanNets funktioner.

A/S ScanNet tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. A/S ScanNet er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

3.2 Vedr. kortbetaling:

A/S ScanNet Betalingsmodul er udviklet med henblik på at kunne udføre transaktioner via Internet. Systemet er certificeret af Nets og drives på A/S ScanNets PSIP Gateway Server, som opfylder de sikkerheds- og krypteringskrav, Nets stiller til drift af betalingswebhoteller (se eventuelt Nets hjemmeside: www.nets.eu).

Det forudsættes, at abonnenten tegner en indløsningsaftale med Nets for at benytte kortbetaling i forbindelse med betalingsmodul og shopsystemet.

3.3 Særligt for ShopSystem:

Butiksindehaveren har pligt til at angive relevante oplysninger som navn, adresse, registreringsnumre samt telefonnummer og e-mailadresse i butikken.

Butiksindehaveren er i enhver henseende ansvarlig for, at butikken overholder gældende love og regler, herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabs- og bogføringsmæssige regler, samt regler om forbrugerbeskyttelse og registerforskrifter.

Butiksindehaveren er forpligtet til at skadesløsholde A/S ScanNet for eventuelle krav, der måtte blive rettet mod A/S ScanNet som følge af brugerens forhold og driften af butikken.

3.4 Særligt for Betalingsmodul:

Abonnenter på A/S ScanNet Betalingsmodul er selv ansvarlige for integrering af modulet på pågældendes hjemmeside, hvis ikke andet er aftalt med A/S ScanNet. Betalingsmodulet understøtter transaktioner for følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort, Visa, Eurocard og Mastercard, betinget at betalingsmodtageren har indgået en indløsningsaftale med Nets om modtagelse af disse. Aftalen omfatter ikke drift af webhotel eller køb af domæner.

3.5 Særligt for Pacsoft:

Nedenstående services tilbydes og udføres af Post Danmark og ikke ScanNet.

 • Brev-advisering
 • SMS-advisering
 • E-mailadvisering
 • Døgnposten
 • Flexlevering
 • Levering på arbejdspladsen
 • Med omdeling
 • Pakke med omtanke
 • Postopkrævning
 • Transportforsikring
 • Vælg selv udleveringssted
 • XL omdeling

Erhverv:

 • Transportforsikring
 • Farligt indhold
 • E-mailadvisering
 • SMS-advisering
 • Flexlevering
 • Kl. 10-levering
 • Modtagerkvittering
 • Pakke med omtanke


Særligt for Design og programmering

4.1 Design og programmering:

Alle webdesign og programmeringsopgaver udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. A/S ScanNet kan dog aldrig drages til ansvar overfor kundens eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden A/S ScanNets accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug.

Særligt for serverhosting / serverleje

5.1 Abonnement:

Serverabonnementer er underlagt A/S ScanNets normale forretningsbetingelser dog med undtagelse af løbetid og opsigelse. Løbetiden er 3 mdr. og forud faktureres for alle serverabonnementer, hvis ikke andet er aftalt. Abonnementet kan til enhver tid opsiges skriftligt (pr. brev eller via Mit ScanNet) med 3 måneders varsel til hver den 1. i vilkårlig måned. F.eks. hvis aftalen/abonnementet opsiges d. 15 maj, udløber denne d. 31 August.

Der tegnes normalt særskilt kontrakt på alle serverabonnementer. Hvis ikke dette er tilfældet, er A/S ScanNets normale forretningsbetingelser gældende.

5.2 Ansvar & drift:

Det er kundens eget ansvar at lovligheden af det på serverne lagrede materiale, følger den danske lovgivning samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet.

A/S ScanNet fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, force majeure eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos A/S ScanNet.

Ved serverleje er det A/S ScanNets ansvar, at hardware er funktionsdygtigt. Påbegyndelse af fejlretning tilstræbes igangsat, så snart A/S ScanNet er bekendt med fejlen.

Ved softwarefejl er det normalt kunden selv, der forestår fejlretning, med mindre andet er skriftligt aftalt.

A/S ScanNet kan bistå ved fejlretning af software eller foretage dette egenhændigt efter aftale.

Løbende opdatering af hardware/software aftales ved kontraktindgåelse med A/S ScanNet.

5.3 Backup:

Backup af dedikerede servere skal aftales separat med A/S ScanNet. Normalt tages der ikke backup af kundeservere, med mindre andet er aftalt skriftligt.

5.4 Licensering:

Det er kundens eget ansvar, at det på serverne installerede/lagrede software er fuldt licenseret og følger producenternes licensregler, hvis ikke andet er skriftligt aftalt med A/S ScanNet.

For visse serverabonnementer er det A/S ScanNet, der forestår licensering af hele/dele af den installerede/lagrede software. I sådanne tilfælde vil kunden blive gjort opmærksom på dette forhold ved kontraktindgåelse med A/S ScanNet (jf. Microsoft End User License Terms 2013 SPLA).

Ved ophør af serverparkabonnement hos A/S ScanNet, påhviler det kunden selv at afinstallere evt. lejet software, som er licenseret gennem A/S ScanNet, inden serveren fysisk forlader A/S ScanNets lokationer. Sådan software må ikke benyttes udenfor A/S ScanNets lokationer og i modsat fald vil kunden på ubestemt tid være erstatningspilgtig til A/S ScanNet og/eller producenten.

Ved evt. sagsanlæg/krav fra producent mod A/S ScanNet kan tilsvarende erstatning kræves fra kunden.

Særligt for søgeoptimering og relaterede produkter

6.1 Abonnement:

Søgeoptimering/online marketing abonnements-mæssigt underlagt A/S ScanNets normale forretningsregler.

6.2 Formål:

Formålet med søgeoptimering fra A/S ScanNet, er at lave velfungerende og lovlig søgeoptimering og derved, at have mulighed for at blive fundet på søgemaskinerne.

6.3 Retningslinier:

ScanNet er ikke ansvarlig for kunders placeringer i div. søgemaskiner, ved brug af ScanNets søgeoptimering. Søgemaskinerne har div. regler, algoritmer hvormed de finder de mest relevante sider efter en søgning. Disse regler ændres fra tid til anden og det kan have omfattende konsekvenser for placeringer i søgemaskinerne. ScanNet bestræber sig på at holde sig opdateret mht. søgemaskineoptimering, i takt med disse ændringer.

Der gives ingen garaniti ved brug af søgmaskineoptimering/online marketing fra ScanNet.

6.4 Dataejerskab:

Ved leje af et søgeoptimeringsprodukt hos ScanNet, kan der i nogle tilfælde genereres søgeoptimerede sider, der indholdsmæssigt supplerer de oprindelige hjemmesider. Da der er tale om sider der er genereret af et ScanNet CMS system, med beskyttet kildekode, forbliver ejerskabet af disse sider hos ScanNet. Disse er lagret hos ScanNet i den periode hvor abonnementet opretholdes. Ved opsigelse eller lukning af et sådanne abonnement, slettes disse sider fra ScanNets systemer og det vil ikke være muligt at reetablere indholdet senere. Det er derfor vigtigt at kunder selv sørger for at kopiere evt. tekst m.m. inden disse sider slettes.

6.5 Ansvar og drift:

Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det lagrede materiale i søgeoptimeringssiderne m.m., følger den danske lovgivning, samt overholder skrevne regler omkring internettet.

Det er kunden eget ansvar, at brugen og indholdet af søgeoptimeringsprodukter fra ScanNet, overholder søgemaskinernes skrevne regler.

Det er kundens eget ansvar at overholde ScanNets forretningsregler. Ethvert brud på disse vil blive betragtet som misbrug og medføre øjeblikkelig lukning af abonnement, uden mulighed for tilbagebetaling af forudbetalt leje.

ScanNet er ikke ansvarlig for evt. "blacklisting" af en kundes hjemmeside eller søgeoptimeringssider.

Særligt for automatisk kortbetaling

7.1 Aftale:

Aftale om automatisk kortbetaling indebærer, at kundens betalinger af abonnementer på produkter og ydelser leveret af A/S ScanNet sker ved automatisk overførsel af fakturabeløbet fra kundens betalingskort til A/S ScanNet. Tilmelding til automatisk kortbetaling sker under bestillingen, eller efterfølgende gennem kontrolpanelet. Kunden modtager en faktura pr. e-mail når der automatisk trækkes penge fra kundens konto, som følge af en bestilling.

7.2 Forfaldsdato:

Ved indgåelse af aftale om automatisk kortbetaling accepterer kunden, at fakturabeløbet forfalder til betaling samme dag, som fakturaen udstedes.

7.3 Ansvar:

Det er kundens ansvar at sikre, at det tilmeldte betalingskort er gældende og at betalingskortoplysningerne opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende, som kan forhindre automatisk kortbetaling. Opdatering eller sletning af betalingskortoplysninger foretages i kontrolpanelet på Scannet.dk. Hvis kunden er tilmeldt automatisk kortbetaling, og den automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (eksempelvis hvis kortet er spærret, eller kunden afviser betalingen etc.), vil A/S ScanNet fremsende en faktura på normalvis via e-mail. Fakturaens forfaldsdato vil være fastsat til fakturaens udstedelsesdato. Såfremt kunden undlader at betale fakturabeløbet, er A/S ScanNet berettiget til at fremsende en rykker til kunden. Kunden hæfter for alle betalinger, der gennemføres automatisk og rykkere pålægges gebyr jf. pkt. 1.9 i A/S ScanNets forretningsbetingelser. Såfremt kunden ikke betaler efter afsendelse af rykkere, er A/S ScanNet berettiget til at lukke kundens løsning, hvorefter A/S ScanNets betingelser for misligholdelse indtræder.

Særlige vilkår for visse produkter og tjenesteydelser

8.1 Virtuelle windows servere:

Kunden må kun installere software med en gyldig og aktiv licens tilknyttet. Såfremt en kunde ønsker at installere Microsoft-software, skal den pågældende software købes gennem ScanNets salgsafdeling. Kunden må ikke benytte MSDN-licenser, Action Packs, internal use eller lign. licenser, medmindre dette er skriftligt bekræftet af Microsoft i samråd med ScanNet.

Kunden må udelukkende installere følgende Office-produkter på infrastrukturen/VM’en:

 • OFFICE 365 E3
 • OFFICE 365 PROFESSIONAL
 • OFFICE 365 PROPLUS
 • OFFICE STANDARD SPLA
 • OFFICE 365 PROPLUS SPLA
 • Alle brugerkonti, som oprettes, skal indeholde brugernes fulde navne. Det er derfor et krav, at en brugerkonto, som f.eks. er navngivet ”kontor1”, skal omdøbes til brugerens fulde navn.

  Medmindre andet er skriftligt aftalt med ScanNet, vil der til den virtuelle server medfølge 2 Remote Desktop-licenser, hvoraf den ene er tilknyttet til Administrator-kontoen. Såfremt kunden ønsker at flere brugere skal have adgang til Remote Desktop, er det påkrævet, at kunden tilkøber ekstra licenser gennem ScanNets salgsafdeling.

  SQL Express 2008R2 og nyere versioner heraf er de eneste SQL Server-versioner, kunden må installere på serveren uden beregning. Såfremt kunden ønsker at installere andre SQL Server-versioner, skal kunden kontakte ScanNet.

  I tilfælde af at der fra Microsofts side gennemføres et audit, kræver ScanNet administrativ adgang til kundens system. En sådan adgang skal kunne tildeles inden for 24 timer. Kunden skal kun tillade ScanNet denne administrative adgang, såfremt ScanNet kan fremvise dokumentation på indkaldelse til Microsoft Audit.

  Såfremt et brud på ovenstående regler eller Microsofts licensregler resulterer i, at kunden ifalder et erstatningsansvar, vil kunden blive faktureret efter Microsofts gældende licensbetingelser. Såfremt kunden ikke overholder ovenstående regler eller Microsofts licensregler, og ScanNet som følge heraf pålægges at betale et underlicensing fee til Microsoft, vil det pågældende beløb blive viderefaktureret til kunden. Ligeledes vil tid forbrugt i forbindelse med Microsofts audit også blive viderefaktureret til kunden.

  8.2 Microsoft Office 365:

  Ved køb af Microsoft Office 365 og ved fornyelse af Office 365 licenser accepterer kunden følgende betingelser fra Microsoft: Microsoft Cloud Agreement

  Pr. 06.02.2014